Ordin: Care sunt regulile pentru desfasurarea orelor online

/ / Modificat: 2020-10-21
Ordin: Care sunt regulile pentru desfasurarea orelor online

Ordinul privind modul de functionare a orelor online a fost publicat in Monitorul Oficial. Potrivit prevederilor acestuia, profesorii vor pune note fara sa mai ceara acordul parintilor elevii vor primi abesente nemotivate daca nu participa la orele online.

De asemenea, parintii vor avea acces la orele online daca elevii sunt minori, iar inregistrarea cursurilor este interzisa. Acestea sunt cateva dintre noile reguli de predare la distanta continute in Ordinul 5545 privind aprobarea Metodologiei-cadru de desfasurare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si internetului.

Mai jos redam o parte ordinul care stabileste regulile de desfasurare a orelor online pentru cadrele didactice, elevi si parinti: 

ORDIN Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 837 din 11 septembrie 2020 

Avand in vedere: - prevederile art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; 

- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 5.487/1.494/2020 privind aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, in temeiul prevederilor art. 6 lit. d) si art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin. 

ART. 1 Se aproba Metodologia-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

ART. 2 Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul - Directia minoritati, Directia generala economica, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea

I. ANEXa METODOLOGIE-CADRU privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. 1 (1) Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modalitatea de desfasurare a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la acest tip de activitati.

(2) in sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) prin parinte se intelege parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal al elevului minor;

b) prin participant la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului se intelege: cadrul didactic, prescolarul, elevul, persoana prevazuta la lit. a) sau un membru al familiei in grija/supravegherea caruia este incredintat elevul minor;

c) prin unitati de invatamant se inteleg: unitatile de invatamant de nivel prescolar, gimnazial, liceal, profesional, palatele copiilor, cluburile elevilor, cluburile sportive scolare. 

ART. 2 Lista definitiilor termenilor/expresiilor/notiunilor utilizate in cuprinsul prezentei metodologii: a) activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului este o forma de organizare a procesului didactic ce implica inlocuirea orelor de predare-invatare-evaluare, care presupun prezenta fizica a prescolarilor/elevilor in sala de curs, cu activitati de studiu individual si activitati didactice in sistem online. Activitatea este organizata de catre cadrele didactice, acestea asigurand continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei si al internetului;

b) mediul educational virtual - ansamblu de mijloace educationale digitale si de comunicare care asigura desfasurarea procesului educational prin activitati specifice organizate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum: - platforme digitale educationale sau destinate crearii si partajarii resurselor educationale deschise (RED);

- aplicatii destinate comunicarii prin intermediul tehnologiei si al internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tableta, telefon, cu ajutorul carora se poate comunica in sistem de videoconferinta; - resurse informationale digitale - se refera la resurse educationale deschise de tip lectie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educationale, precum si alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite in procesul educational; c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei si al internetului:

- sincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, cu participarea simultana a prescolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual si a parintilor/reprezentantilor legali; - asincrona - desfasurata intr-un mediu virtual de invatare, in cadrul careia prescolarii/elevii si cadrele didactice nu sunt conectati simultan;

- mixta - desfasurata atat sincron, cat si asincron. CAPITOLUL II Principii aplicabile. Aspecte privind securitatea in mediul educational virtual si gestionarea datelor cu caracter personal 

ART. 3 Principiile specifice care guverneaza procesul didactic prin activitati-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:

a) principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza fara discriminare;

b) principiul calitatii - in baza caruia activitatile de invatamant se raporteaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale;

c) principiul descentralizarii - in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces;

d) principiul asigurarii egalitatii de sanse;

e) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;

f) principiul participarii si responsabilitatii parintilor. 

ART. 4 (1) Securitatea in mediul educational virtual se realizeaza conform directivelor UE privind securitatea cibernetica, precum si prelucrarea datelor cu caracter personal.

In organizarea si desfasurarea activitatilor in mediul virtual se asigura respectarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare Regulamentul (UE) 2016/679.

(2) Masurile de securitate, ca parti integrate ale platformelor digitale educationale utilizate in mediul educational virtual, si de protectie a sanatatii elevilor/prescolarilor in perioada utilizarii echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfasurarea activitatilor educationale.

(3) Prelucrarea, de catre unitatea de invatamant, a datelor cu caracter personal ale participantilor la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului se realizeaza in vederea indeplinirii obligatiei legale care revine unitatii de invatamant de asigurare a dreptului la invatatura, prin garantarea accesului si a desfasurarii efective a procesului educational in cazul in care procesul educational nu se poate derula fata in fata, conform prevederilor legale in vigoare.

(4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:

a) numele si prenumele prescolarilor/elevilor, numele si prenumele cadrelor didactice care utilizeaza aplicatia/platforma educationala informatica;

b) imaginea, vocea participantilor, dupa caz;

c) mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau orice alte materiale care contin date prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice;

d) rezultatele evaluarii;

e) datele de conectare la aplicatia/platforma educationala utilizata pentru participare la cursurile online: nume de utilizator si parola de acces.

(5) Ca masura de protectie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizarii aplicatiilor/platformelor educationale informatice, se interzice inregistrarea activitatilor desfasurate online. 

ART. 5 (1) Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si pastrarea datelor cu caracter personal care sa vizeze: a) securitatea in mediul online; b) asigurarea confidentialitatii datelor; c) preintampinarea riscului pierderii de date; d) impiedicarea modificarii datelor cu caracter personal; e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. (2) Conducerea unitatii de invatamant ia masuri cu privire la furnizarea informatiilor prevazute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679: identitatea si datele de contact ale unitatii de invatamant si, dupa caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. (3) Prin masurile dispuse, unitatea de invatamant trebuie sa faca dovada pastrarii in conditii de siguranta a datelor cu caracter personal, asa cum au fost definite la art. 4 alin.(4).

ART. 6 Participantii la activitatile de invatare desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului au urmatoarele obligatii: a) raspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicatiei/platformei educationale informatice; b) de a utiliza aplicatia/platforma educationala informatica doar in conformitate cu prevederile legale; c) de a nu inregistra, disemina, folosi informatii, care contin date cu caracter personal, in alt mod care excede scopului prelucrarii acestor date. 

ART. 7 (1) Datele cu caracter personal prevazute la art. 4 alin. (4) sunt prelucrate exclusiv in scopul derularii activitatii didactice. (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata de catre unitatea de invatamant in afara scopului vizat, prevazut la alin. (1), constituie o incalcare a prevederilor legale. 

CAPITOLUL III 

Etape de implementare a activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului la nivelul unitatilor de invatamant 

ART. 8 In vederea organizarii si desfasurarii activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, unitatea de invatamant va parcurge urmatoarele etape: a) evaluarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului, in vederea stabilirii necesarului de resurse informationale si de resurse umane formate; b) identificarea de solutii, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfasurarii activitatii in unitatile de invatamant; c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicatii, platforme si alte resurse educationale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video; d) colectarea datelor statistice cu privire la accesul prescolarilor/elevilor la mijloacele tehnologiei, servicii de internet, telefonie, radio si TV, platforme si resurse disponibile, in vederea proiectarii activitatii-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) implementarea solutiilor identificate, in unitati de invatamant; f) valorificarea rezultatelor obtinute prin monitorizare si feedback, pentru imbunatatirea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului. 

CAPITOLUL IV Roluri specifice ale factorilor implicati in organizarea si desfasurarea activitatilor didactice pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului 

ART. 9 Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) are urmatoarele atributii: a) coordoneaza si monitorizeaza, prin inspectoratele scolare, organizarea si desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, in invatamantul preuniversitar de stat; b) intreprinde masuri, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, administratia publica locala, alte autoritati ale administratiei publice centrale sau locale, pentru facilitarea accesului prescolarilor/elevilor la tehnologie si internet; c) pune la dispozitia cadrelor didactice si elevilor/prescolarilor, in colaborare cu autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, operatori economici, resurse educationale deschise prin intermediul tehnologiei si al internetului, aplicatii digitale, emisiuni TV si radio si alte resurse care pot facilita activitatea didactica; d) elaboreaza, dezvolta si disemineaza, prin Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE), modele de teste si bareme de evaluare necesare pregatirii individuale pentru sustinerea examenelor nationale, precum si resurse educationale deschise care pot fi utilizate de catre cadrele didactice in activitatea pe care o desfasoara.  

ART. 10 Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB) au/are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza, prin inspectorii scolari generali/generali adjuncti, activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului, realizata la nivelul unitatilor de invatamant din judet/municipiul Bucuresti; b) evalueaza capacitatea unitatilor de invatamant din subordine de a desfasura activitatea-suport de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului, in vederea stabilirii necesarului de resurse informationale si de resurse umane formate; c) identifica solutii, in colaborare cu alte autoritati si institutii publice, organizatii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfasurarii activitatii in unitatile de invatamant din subordine; d) acorda sprijin, prin inspectorii scolari, cadrelor didactice in: - proiectarea activitatilor de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului; - elaborarea unor exemple de fise de lucru in vederea consolidarii invatarii prescolarilor/elevilor; - stabilirea sarcinilor de lucru, a proiectelor/portofoliilor care sprijina activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului; - prezentarea de resurse educationale care pot fi utilizate in activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) asigura, prin informaticieni/personal de specialitate, asistenta tehnica unitatilor de invatamant inclusiv pentru activarea licentelor privind utilizarea platformelor; f) asigura, prin CCD, sprijin/consiliere, prin programe de formare/sesiuni de instruire etc., pentru personalul didactic. 

ART. 11 Conducerea unitatii de invatamant are urmatoarele atributii:

a) informeaza prescolarii/elevii si parintii acestora asupra modalitatii de organizare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului in aceasta perioada, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au; b) evalueaza capacitatea unitatii de invatamant de a desfasura activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului si stabileste necesarul de resurse informationale si de resurse umane; c) stabileste masuri pentru buna desfasurare a activitatii didactice de catre toate cadrele didactice si prescolarii/elevii din unitatea de invatamant; d) intreprinde demersuri catre autoritatile locale pentru asigurarea dispozitivelor si a conexiunii la internet pentru prescolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfasurarea activitatilor prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) gestioneaza baza materiala cuprinzand dispozitive electronice cu conexiune la internet; f) repartizeaza, prin incheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet prescolarilor/elevilor care nu dispun de aceste mijloace; g) stabileste impreuna cu cadrele didactice si profesorii diriginti platformele gratuite, aplicatiile si resursele educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitate; h) sprijina cadrele didactice si prescolarii/elevii sa isi creeze conturi de e-mail si de acces la platformele si aplicatiile electronice utilizate la nivelul unitatii de invatamant; i) identifica si aplica modalitati de sustinere a activitatii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru prescolarii/elevii cu cerinte educationale speciale (CES); j) monitorizeaza modul in care se desfasoara activitatea didactica prin intermediul tehnologiei si al internetului. 

ART. 12 Profesorii diriginti/Profesorii pentru invatamant primar/invatatoarele/Profesorii pentru invatamantul prescolar/Educatoarele au urmatoarele atributii:

a) informeaza elevii si parintii acestora despre modalitatea de organizare a activitatii didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului in aceasta perioada, inclusiv cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au; b) coordoneaza activitatea clasei si colaboreaza cu celelalte cadre didactice in vederea asigurarii continuitatii participarii prescolari/elevilor la activitatea de invatare prin intermediul tehnologiei si al internetului; c) participa la stabilirea platformelor, a aplicatiilor si a resurselor educationale deschise care se recomanda a fi utilizate in activitatea desfasurata; d) transmit prescolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordoneaza programul stabilit la nivelul unitatii de invatamant, precum si alte informatii relevante pentru facilitarea invatarii prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) ofera consiliere prescolarilor/elevilor grupei/clasei pentru participarea acestora la activitatile didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului; f) mentin comunicarea cu parintii prescolarilor/elevilor; g) intervin in solutionarea unor situatii specifice cu privire la desfasurarea activitatii didactice in care sunt implicati prescolarii/elevii grupei/clasei. 

ART. 13 Cadrele didactice au urmatoarele atributii:

a) proiecteaza si realizeaza activitatile didactice din perspectiva principiilor curriculare si a celor privind invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; b) elaboreaza, adapteaza, selecteaza resurse educationale deschise, sesiuni de invatare pe platforme educationale, aplicatii, precum si alte categorii de resurse care pot fi utilizate; c) proiecteaza activitatile-suport pentru invatarea prin intermediul tehnologiei si al internetului; d) elaboreaza instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei si al internetului, pentru inregistrarea progresului prescolarilor/elevilor; e) stabilesc impreuna cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-invatare-evaluare astfel incat sa se respecte curba de efort a elevilor si sa se evite supraincarcarea acestora cu sarcini de lucru. 

ART. 14 Elevii au urmatoarele responsabilitati:

a) participa la activitatile stabilite de cadrele didactice si de catre conducerea unitatii de invatamant, conform programului comunicat, precum si informatiilor transmise de catre profesorii diriginti/profesorii pentru invatamant primar/invatatoare/profesorii pentru invatamantul prescolar/educatoare; b) rezolva si transmit sarcinile de lucru in termenele si conditiile stabilite de catre cadrele didactice, in vederea valorificarii activitatii desfasurate prin intermediul tehnologiei si internetului; c) au o conduita adecvata statutului de elev, dezvoltand comportamente si atitudini prin care sa se asigure un climat propice mediului de invatare; d) nu comunica altor persoane datele de conectare la platforma destinata invatamantului prin intermediul tehnologiei si al internetului; e) nu inregistreaza activitatea desfasurata in mediul online, in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum si ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; f) au obligatia de a participa la activitatile desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului; in caz contrar, elevul este considerat absent si se consemneaza absenta in catalog, cu exceptia situatiilor justificate; g) au un comportament care sa genereze respect reciproc, un mediu propice desfasurarii orelor de curs. 

ART. 15 Parintii au urmatoarele atributii:

a) asigura participarea copiilor la activitatile didactice organizate de catre unitatea de invatamant prin intermediul tehnologiei si al internetului, urmarind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos si protectiv pentru copil in timpul desfasurarii activitatii, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului inregistrat de prescolar/elev, incurajarea, motivarea si responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; b) mentin comunicarea cu profesorul diriginte/invatatorul si celelalte cadre didactice; c) sprijina prescolarul/elevul, daca este cazul, in primirea si transmiterea sarcinilor de lucru, in termenele stabilite; d) transmit profesorului diriginte/profesorului pentru invatamant primar/invatatoarei/profesorului pentru invatamantul prescolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea si desfasurarea activitatii de predare-invatare-evaluare prin intermediul tehnologiei si al internetului. 

Mai multe detalii in monitoruloficial.ro 

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Articole recomandate

Citeste si despre