Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei

Informatii pentru parintii cu copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011: Indemnizatia de crestere a copilului in 2011
 

Ianuarie 2009:Indemnizatia de maternitate, plafonata la 4000 lei


NOUTATI: Legea mamelor: indemnizatia de maternitate, 85% din salariu.


HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei  în vederea cresterii copilului.

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art.26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

ART.1 - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU

Calin POPESCU – TARICEANU

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART.1 – Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, denumita în continuare ordonanta de urgenta, oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite în continuare persoane îndreptatite, daca acestea îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)      sunt cetateni români sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

b)      au domiciliul sau resedinta în România, conform legii;

c)      locuiesc împreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia/acestora.

            
ART.2 – (1) Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, precum si stimulentul, se cuvin pentru fiecare dintre primele trei nasteri sau, dupa caz, pentru primii trei copii încredintati în vederea adoptiei, adoptati sau aflati în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si cei pentru care a fost instituita tutela.
    (2) Alocatia de stat pentru copii se cuvine pentru fiecare dintre copiii rezultati în urma primelor trei nasteri sau, dupa caz, pentru primii trei copii încredintati în vederea adoptiei, adoptati sau aflati în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si cei pentru care a fost instituita tutela.

    (3) În întelesul dispozitiilor alin.(1) si alin.(2) prin nastere se întelege aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.

    (4) Situatia copilului nascut mort sau situatia în care acesta moare în perioada corespunzatoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor trei nasteri pentru care se acorda drepturile prevazute de ordonanta de urgenta.

ART.3 – Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta se acorda pentru primele trei nasteri survenite dupa data de 1 ianuarie 2006, inclusiv, fara a se lua în considerare numarul de nasteri anterioare acestei date.

Capitolul II - Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

Informatii pentru parintii cu copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011: Indemnizatia de crestere a copilului in 2011
  

Capitolul II
Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului


ART.4 - (1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazute de ordonanta de urgenta se acorda persoanelor îndreptatite, daca acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni, în ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat încredintarea în vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia, ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

    (2) De drepturile prevazute la alin.(1) beneficiaza si persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

    (3) În calculul celor 12 luni prevazute la alin.(1) se includ si fractiunile de luna în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum si cele în care solicitantii s-au aflat în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.1 alin.(2) din ordonanta de urgenta considerate, în întelesul ordonantei de urgenta, luna întreaga.

    (4) Cele 12 luni prevazute la alin.(1) pot fi constituite integral si numai din perioadele prevazute la art.1 alin.(2) din ordonanta de urgenta, cu exceptia lit.a), daca persoana s-a aflat în una sau mai multe din urmatoarele situatii:

a)      au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

b)      au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;

c)      au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

d)      au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

e)      au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;

f)        au beneficiat de concedii medicale si indemnizatii de risc maternal;

g)      au beneficiat de pensie de invaliditate;

h)      au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005;

i)        au urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma. În sensul dispozitiilor art.38 alin.(1) din Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe si ziua în care se sfârseste fiecare an universitar, respectiv 1 octombrie al unui an - 30 septembrie al anului urmator;

j)        a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

k)      au realizat în sistemul public de pensii, pâna la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;

l)        au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului prevazuta de ordonanta de urgenta.

(5) În situatia în care nasterea se produce înainte de termen, perioada prevazuta la alin.(1) se diminueaza cu perioada cuprinsa între data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

(6) Persoanele prevazute la art.1 alin.(2) lit.a) din ordonanta de urgenta nu fac obiectul prevederilor alin.(4).

ART.5 - În sensul prevederilor art.1 alin.(3) din ordonanta de urgenta, veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole sunt cele reglementate de Codul fiscal, la art.55 alin.(1) si (2), art.46 alin.(1) – (4) si art.71.

ART.6 – (1) Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, însotita în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, în copie, ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de acte doveditoare care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

                 (2) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele:

a)      certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;

b)      hotarâre judecatoreasca de încredintare în vederea adoptiei, potrivit legii;

c)      hotarâre judecatoreasca de încuviintare a adoptiei, potrivit legii;

d)      hotarâre judecatoreasca sau, dupa caz, hotarâre a comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;

e)      decizie a directorului general al directiei generale teritoriale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotarâre judecatoreasca, pentru masura plasamentului în regim de urgenta, potrivit legii;

f)        hotarâre judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, hotarâre judecatoreasca a Autoritatii Tutelare, potrivit legii;

              (3) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, dupa caz, urmatoarele:

a)      dovada eliberata de angajator, din care sa rezulte ca persoana îndreptatita a realizat venituri cu caracter salarial;        

b)      dovada eliberata de administratia financiara, în cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, ori s-au aflat în una din situatiile prevazute la art.4 alin.(4), din care sa rezulte ca persoana îndreptatita a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal;

c)      adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate acordat în conditiile Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)      adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, de la  angajator sau, dupa caz, de la casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art.8, alin.(1) lit.d) din ordonanta de urgenta;

e)      dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla în concediu pentru cresterea copilului;

   (4) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art.4 alin.(4) sunt, dupa caz, urmatoarele:

a)      dovada eliberata de institutia care a trimis persoana în misiune permanenta în strainatate, pentru situatia prevazuta la art.1 alin.(2) din ordonanta de urgenta;

b)      dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca pentru situatiile prevazute la lit.a) – f);

c)       dovada eliberata de casele teritoriale de pensii pentru situatiile prevazute la lit.b) – g) si lit.j);

d)      dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate pentru situatiile prevazute la lit.h);

e)      diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de învatamânt superior pentru situatia prevazuta la lit.i);

f)        livretul militar sau, dupa caz, adeverinta ori certificat eliberate de centrul militar în a carui raza teritoriala domiciliaza persoana îndreptatita, în care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit.j).

   (5) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizatiei lunare sunt, dupa caz, urmatoarele:

a)      declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.5 alin.(2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau stimulent;

b)      declaratie pe proprie raspundere a persoanei îndreptatite ca se ocupa de cresterea si îngrijirea copilului si ca acesta nu este încredintat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c)      certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;

d)      adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii înainte de termen;

e)      alte  documente din care sa rezulte îndeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

   (6) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile române sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile române, precum si cu alte documente prevazute la alin.(2).

  (7) Persoanele beneficiare de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului trebuie sa depuna lunar la primaria de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta, o adeverinta de la angajator sau, dupa caz, declaratie lunara pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile.

  (8) Documentele prevazute la alin.(7) se transmit de catre primarie directiei teritoriale, pe baza de borderou, în termen de 5 zile de la data depunerii de catre beneficiar.

ART.7 – (1) Concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cerere, de catre angajatorul unde îsi desfasoara activitatea persoana îndreptatita.

    (2) Pe durata concediului pentru cresterea copilului se acorda indemnizatia lunara.

ART.8 – (1) În cazul în care persoana îndreptatita, beneficiara a concediului si indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naste în aceasta perioada unul sau mai multi copii ori i se încredinteaza spre adoptie, i se încuviinteaza adoptia, i se da în plasament unul sau mai multi copii sau este numit tutore, concediul pentru cresterea copilului se prelungeste corespunzator pâna la încheierea duratei de acordare, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului.

                 (2) În situatia prevazuta la alin.(1) se acorda o singura indemnizatie.

Art.9 – (1) Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana îndreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestora împuternicit prin procura speciala.

               (2) Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte persoana îndreptatita în cazul în care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.

               (3) Mandatarul este persoana împuternicita prin procura speciala de catre persoana îndreptatita care se afla în situatia prevazuta la art.1 alin.(2) lit.a) din ordonanta de urgenta, în vederea solicitarii si primirii drepturilor prevazute de aceasta.

               (4) Procura speciala prevazuta la alin.(3) este autentificata de catre notarii publici de pe teritoriul României, de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabila 6 luni si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a)      numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale persoanei îndreptatite;

b)      numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;

c)      obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);

d)      precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin persoanei îndreptatite, inclusiv pe cea de a anunta în termen directiei teritoriale orice schimbare intervenita în situatia persoanei îndreptatite de natura sa suspende sau sa înceteze acordarea drepturilor, cu exceptia celei prevazute la art.7 lit.c) din ordonanta de urgenta.

Capitolul III - Stimulentul lunar

Informatii pentru parintii cu copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011: Indemnizatia de crestere a copilului in 2011
  
ART.10 – (1) Stimulentul prevazut la art.3 alin.(1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor îndreptatite, în perioada în care acestea realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, sau se afla în una din situatiile prevazute la art.4 alin.(4).

                 (2) Pe perioada în care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.

ART.11 – (1) Stimulentul se acorda pe baza de cerere, semnata de catre persoana îndreptatita, însotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca acesta realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.

                 (2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însotita de actele doveditoare prevazute la art.6, precum si de alte documente justificative necesare stabilirii acestui drept.

     (3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se iau în considerare si actele doveditoare depuse la solicitarea acesteia.

Capitolul IV - Alocatia de stat pentru copii

Informatii pentru parintii cu copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011: Indemnizatia de crestere a copilului in 2011
  
ART.12 – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiaza de alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevazut la art.4 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta.

                 (2) În situatia copiilor în vârsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii se acorda în cuantumul prevazut la art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, republicata.

Art.13  – (1) Alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere, însotita în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, în original si în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de actele prevazute la art.6 alin.(2) si este semnata de persoana îndreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal al acesteia.

(2) Pâna la împlinirea de catre copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevazut la art.4 lit.a) din ordonanta de urgenta se acorda de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile teritoriale.

(3) Dupa împlinirea de catre copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se acorda, în conditiile prevazute de Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare.

ART.14 – Alocatia de stat pentru copii prevazuta la art.12 alin.(1) se cumuleaza cu indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, cu stimulentul prevazute la art.4, respectiv la art.10.

Capitolul V - Stabilirea si plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului

Informatii pentru parintii cu copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011: Indemnizatia de crestere a copilului in 2011
  
ART.15 – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, însotita de actele doveditoare se depun, dupa caz, de una dintre persoanele îndreptatite, la primaria localitatii sau, dupa caz, la primaria sectorului municipiului Bucuresti, în a carui raza teritoriala are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

                 (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se completeaza potrivit modelului prevazut în anexa nr.1 de catre persoanele îndreptatite sa beneficieze de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau stimulent.

     (3) În situatia persoanelor îndreptatite care solicita numai alocatia de stat pentru copii în cuantumul prevazut la art.4 alin.(1) lit.a) cererea se completeaza potrivit modelului prevazut în Normele nr.352/1997 aprobate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, însotita de actele doveditoare prevazute la art.6 alin.(2).

    (4) Cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrate la platitorii de drepturi prevazuti de aceasta lege si nesolutionate pâna la data de 31 decembrie inclusiv, se solutioneaza de directiile teritoriale, avându-se în vedere realizarea conditiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

ART.16 - (1) Primariile transmit directiilor judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipilului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, pe baza de borderou, pâna la data de 10 a fiecarei luni, cererile prevazute la art.15 alin.(2) si înregistrate în luna anterioara, însotite de documentele justificative.

                 (2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita directiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat, prevazute la art.6 alin.(1) – (6).

                (3) Cererea prevazuta la art.15 este certificata, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz,  de catre persoana împuternicita de acesta.  

ART.17 - (1) Cererile prevazute la art.15 se solutioneaza în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.

                  (2) Decizia prevazuta la alin.(1) se comunica solicitantului în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii direct sau prin posta si se întocmeste potrivit modelului prevazut în anexa nr.2.

                  (3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însotita, în mod obligatoriu, de motivatie.

                  (4) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, însotita de actele doveditoare sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent sau alocatie de stat pentru copii si al întocmirii unor situatii statistice.

ART.18 – (1) Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate si plata indemnizatiei aferente în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulent, începând cu ziua urmatoare celei în care înceteaza plata indemnizatiei de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
                 (2) Persoanele îndreptatite care nu îndeplinesc conditiile pentru acordarea concediului de maternitate si plata indemnizatiei aferente în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului începând cu data nasterii copilului sau, dupa caz, cu data aprobarii adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredintarii în vederea adoptiei, daca cererea este depusa în termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.

                 (3) Persoanele îndreptatite care depun cererea peste termenele prevazute la alin.(1) si (2) beneficiaza de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului sau stimulent de la data depunerii cererii.

ART.19 – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului si a alocatiei de stat pentru copii se efectueaza începând cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv.

                 (2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si a stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, în functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

ART.20 – (1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei îndreptatite, a reprezentantului legal sau a mandatarului, sau la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancara.

      (2) În vederea efectuarii platii drepturilor pe baza de mandat postal, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei încheie conventie cu Compania Nationala "Posta Româna" - S.A., prin care se stabilesc procedurile de plata si tarifele pentru serviciile prestate, în conditiile legii.

      (3) În vederea efectuarii platilor în cont curent personal, directiile teritoriale încheie conventii cu cel mult doua unitati bancare stabilite prin licitatie. Tarifele pentru serviciile prestate de unitatile bancare se stabilesc pe baza de conventie între acestea si directiile teritoriale si nu pot depasi 2% din sumele acordate.

Art.21 – Directia teritoriala solicita Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, pâna cel târziu la data de 15 a fiecarei luni.

ART.22 – (1) În aplicarea prevederilor art.11 si 12 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite directiilor teritoriale, lunar/trimestrial, tabelul nominal cu persoanele aflate în situatii de natura a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs.

                   (2) Autoritatile mentionate la alin.(1) sunt urmatoarele:

a)      primaria, pentru situatiile prevazute la art.11 lit.b) si art.12 alin.(1) lit.g);

b)      directia generala de asistenta sociala si protectie a copilului, pentru situatiile prevazute la art.12 alin.(1) lit.a) – d) si f);

c)      inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art.12 alin.(1) lit.e).

ART.23 – (1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda în urmatoarele situatii:

a)      nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute la art.1;

b)      se afla în situatiile prevazute la art.12 alin.(1) din ordonanta de urgenta.

                 (2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face în conditiile prevazute de art.12 alin.(5) si (6) si art.13 din ordonanta de urgenta.

ART.24 – În cazul în care, 3 luni consecutiv, se înregistreaza mandate postale returate, plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda, urmând ca directia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie, prevederile art.23 alin.(2) aplicându-se în mod corespunzator.

ART.25 – (1) Suspendarea sau, dupa caz, încetarea platii drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se fac prin decizie a directorului executiv si se comunica beneficiarului în termen de 15 zile.
     (2) Modelul deciziei prevazute la alin.(1) este prevazut în anexa nr.3.

Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale

ART.26 – (1) În vederea asigurarii în sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, directiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze, caselor judetene de asigurari de sanatate, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

                  (2) Directiile teritoriale transmit la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pâna la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.

ART.27  – (1) Prevederile ordonantei de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se afla în plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care conditia prevazuta la art.1 alin.(1) din ordonanta de urgenta, referitoare la realizarea în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii, de venituri supuse impozitului pe venit, se considera a fi îndeplinita.

                  (2) Pentru persoanele mentionate la alin.(1) dreptul la indemnizatie lunara pentru cresterea copilului si stimulent se acorda începând cu data de 1 ianuarie 2006, daca cererea este depusa în termen de 90 de zile lucratoare de la aceasta data, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.


ART.28 – Beneficiaza de stimulent si persoanele care, la data de 1 ianuarie 2006, realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal si care au fost îndreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.29 - (1) Perioada în care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 (2) În vederea înregistrarii în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevazute la alin.(1), directiile teritoriale au obligatia de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritoriala de pensii, Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

ART.30 – (1) În vederea asigurarii continuitatii platii indemnizatiilor pentru cresterea copilului  stabilite conform prevederilor Legii nr.19/2000, angajatorii, platitori ai acestui drept, depun la directiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor, dosarele aferente indemnizatiilor pentru cresterea copilului aflate în plata în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care contin cereri pentru care dreptul nu a fost înca stabilit.

   (2) Dosarele prevazute la alin.(1) contin, în principal, urmatoarele documente în copie, certificate pentru conformitate cu originalul:

a.       cererea de acordare a drepturilor înregistrata la angajator;

b.      certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;

c.       buletinul ( cartea de identitate);

d.      certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, dupa caz;

e.       adeverinta, eliberata de angajatori, din care sa reiasa îndeplinirea conditiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia deschiderii dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului si a duratei acordarii acesteia. Modelul adeverintei este cel prevazut în anexa nr.4.

            (3) În vederea întocmirii evidentei privind indemnizatia pentru cresterea copilului, persoanele ale caror drepturi de indemnizatie pentru cresterea copilului fac obiectul alin.(1), depun la primaria din raza de domiciliu numai cererea pentru acordarea, începând cu data de 1 ianuarie 2006, a indemnizatiei pentru cresterea copilului reglementata de ordonanta de urgenta, situatie în care conditiile procedurale prevazute de OUG nr.148/2005 se considera a fi îndeplinite.

ART.31 – În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate emite precizari sau instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

ART.32 – Anexele nr.1 – 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Pentru mai multe articole interesante, urmareste-ne pe pagina de Facebook Copilul.ro

Taguri

Citeste si despre

Articole de la parteneri

Aplicatii pentru copii

DESCARCA
DESCARCA

Inainte sa pleci,

Poti gasi informatii utile si in materialele urmatoare:


Trimite articolul catre prietenii tai

Poti baga cate mailuri vrei tu separate prin spatiu!

Trimite mesajul