Legea privind infiintarea Oficiului Roman pentru Adoptii

/ / Modificat: 2005-06-30 10:16:28

Legea privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Oficiului


Legea privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Oficiului


Roman pentru Adopþii


Art. 1. – (1) Se înfiinþeazã Oficiul Român pentru Adopþii, denumit în continuare Oficiul, organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adopþii, care se desfiinþeazã.

(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureºti.

Art. 2. – (1) Oficiul preia atribuþiile în domeniul adopþiei ale Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie ºi ale Comitetului Român pentru Adopþii.

(2) În condiþiile legii, Oficiul preia toate drepturile ºi este þinut de toate obligaþiile fostului Comitet Român pentru Adopþii, potrivit reglementãrilor legale ºi conform prevederilor actelor juridice emise de acesta sau la care a fost parte.

Art. 3. – (1) Oficiul coordoneazã ºi supravegheazã activitãþile de adopþie ºi realizeazã cooperarea internaþionalã în domeniul adopþiei.

(2) Oficiul este autoritatea centralã românã însãrcinatã sã aducã la îndeplinire obligaþiile prevãzute în Convenþia asupra protecþiei copiilor ºi cooperãrii în materia adopþiei internaþionale, încheiatã la Haga la

29 mai 1993, ratificatã prin Legea nr. 84/1994, denumitã în continuare Conventia de la Haga.

(3) Oficiul are rolul de a aduce la îndeplinire obligaþiile asumate de statul român în materia adopþiei prin convenþiile ºi tratatele internaþionale la care România este parte, de a pune în aplicare ºi de a urmãri ºi asigura aplicarea unitarã a legislaþiei în domeniul adopþiei.

Art. 4. – Finanþarea Oficiului se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, precum ºi din alte surse, în condiþiile legii.

Art. 5. – Pentru realizarea obiectivelor în domeniul adopþiei, Oficiul îndeplineºte urmãtoarele funcþii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigurã aplicarea reglementãrilor în materia adopþiei ºi coordonarea activitãþii desfãºurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;

b) de reprezentare, prin care se asigurã, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern ºi extern în domeniul adopþiei;

c) de reglementare, prin care se asigurã elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizãrii legislaþiei interne în materia adopþiei cu normele ºi principiile prevãzute de tratatele ºi convenþiile internaþionale la care România este parte, precum ºi în vederea aplicãrii efective a acestora;

d) de administrare, prin care se asigurã gestionarea bunurilor din domeniul public ºi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinþã, dupã caz.

Art. 6. – (1) Oficiul îndeplineºte urmãtoarele atribuþii principale:

a) constituie evidenþa centralizatã a copiilor pentru care a fost încuviinþatã deschiderea procedurii de adopþie, în conformitate cu prevederile Legii privind regimul juridic al adopþiei;

b) þine evidenþa cererilor familiilor sau ale persoanelor care ºi-au manifestat dorinþa de a adopta copii ºi care sunt apte sã adopte;

c) îndrumã ºi sprijinã în mod corespunzãtor aceste familii sau persoane în vederea efectuãrii procedurii necesare adopþiei;

d) încheie acorduri de colaborare cu autoritãþile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atribuþii în domeniul adopþiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;

e) autorizeazã organismele private strãine ºi române sã desfãºoare activitãþi în domeniul adopþiei;

f) recomandã direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului familii ori persoane care doresc sã adopte;

g) efectueazã notificãrile ºi comunicãrile prevãzute de legea privind regimul juridic al adopþiei;

h) urmãreºte evoluþia copilului ºi a relaþiilor dintre acesta ºi adoptator sau familia adoptatoare strãinã, pe o perioadã de cel puþin 2 ani de la încuviinþarea unei adopþii internaþionale, prin autoritatea publicã centralã competentã sau organizaþia acreditatã ori autorizatã din statul primitor;

i) transmite instanþelor judecãtoreºti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sã adopte copii aflaþi în evidenþa sa, în cazul adopþiei internaþionale;

j) participã în cauzele care au drept obiect soluþionarea cererilor privind încuviinþarea adopþiei internaþionale aflate perolul instanþelor judecãtoreºti;

k) stabileºte mãsurile necesare pentru evitarea încuviinþãrii unor adopþii supuse eºecului, a obþinerii oricãror foloase materiale necuvenite ºi a oricãror tendinþe de trafic de copii;

l) elibereazã certificate care atestã cã adopþia a fost încuviinþatã conform normelor impuse de Convenþia de la Haga;

m) depune diligenþele necesare pe lângã autoritãþile statului al cãrui cetãþean a adoptat un copil aflat în evidenþa sa, pentru ca acesta sã beneficieze de garanþiile ºi normele echivalente celor existente în cazul unei adopþii naþionale;

n) þine evidenþa centralizatã a tuturor adopþiilor încuviinþate;

o) elaboreazã proiecte de acte normative, norme ºi metodologii în domeniul adopþiei.

(2) Oficiul îndeplineºte orice alte atribuþii în materia adopþiei prevãzute de legislaþia naþionalã în vigoare, în tratatele la care România este parte sau în acordurile de colaborare pe care le încheie cu autoritãþile publice din alte state.

(3) În vederea îndeplinirii atribuþiilor ce îi revin ºi atingerii scopului pentru care a fost înfiinþat, Oficiul colaboreazã cu autoritãþile publice române ºi strãine, cu organizaþiile internaþionale, precum ºi cu alte persoane juridice strãine care desfãºoarã activitãþi autorizate în domeniul adopþiei, în orice probleme de interes reciproc.

Art. 7. – Persoanele responsabile cu culegerea, evidenþa ºi transmiterea informaþiilor referitoare la copiii care au fost sau urmeazã sã fie adoptaþi au obligaþia sã pãstreze confidenþialitatea acestor informaþii.

Nerespectarea acestor obligaþii atrage rãspunderea penalã, administrativã sau disciplinarã, dupã caz. Sancþiunile privind încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor contractuale de muncã se cumuleazã cu rãspunderea juridicã de altã naturã corespunzãtoare faptei sãvârºite.

Art. 8. – (1) Oficiul este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Oficiului ºi îl reprezintã în raporturile cu Guvernul, cu ministerele ºi celelalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, cu autoritãþile administraþiei publice locale, cu alte instituþii publice, precum ºi cu persoane juridice ºi fizice, române sau strãine.

(3) În exercitarea atribuþiilor care îi revin, secretarul de stat emite ordine ºi instrucþiuni.

Art. 9. – În structura Oficiului funcþioneazã un secretar general, funcþionar public, numit în condiþiile legii.

Art. 10. – Personalul Oficiului este format din funcþionari publici ºi personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

Art. 11. – (1) Structura organizatoricã, numãrul maxim de posturi ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare ale Oficiului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.

(2) Statul de funcþii se aprobã prin ordin al secretarului de stat.

Art. 12. – Datele de identitate ºi informaþiile referitoare la copiii adoptabili, cererile de adopþie aflate în evidenþa Comitetului Român pentru Adopþii la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, precum ºi documentaþia deþinutã trec în evidenþa Oficiului, cu respectarea prevederilor art. 7 din prezenta lege.

Art. 13. – (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea ºi funcþionarea Comitetului Român pentru Adopþii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

(2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi, articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenþiei asupra protecþiei copiilor ºi cooperãrii în materia adopþiei internaþionale, încheiate la Haga la

29 mai 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 2. – În temeiul art. 6 pct. 1 din convenþie se desemneazã Oficiul Român pentru Adopþii ca autoritate centralã însãrcinatã sã aducã laîndeplinire obligaþiile impuse prin convenþie."

Art. 14. – Prezenta lege intrã în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României, republicatã.

Presedintele Camerei Deputatilor: Valer Dorneanu

Presedintele Senatului: Nicolae Vãcãroiu

Bucureºti, 21 iunie 2004

Nr. 274


Citeste si despre