L E G E
privind reproducerea umană asistată medical cu terț donatorParlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziții generale

Art. 1.
(1) Prezenta lege stabilește regulile aplicabile pentru reproducerea umană asistată medical cu terț donator, regimul său juridic, asigurarea confidențialității informațiilor care țin de aceasta, precum și modul lor de transmitere.
(2) Cadrul legal al reproducerii umane asistată medical cu terț donator îl constituie art. 441-447 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Art. 2.
(1) Activitatea de reproducere umană asistată medical cu terț donator este organizată și controlată de Ministerul Sănătății, care este autoritatea responsabilă în domeniu.
(2) Supravegherea și coordonarea activităților de reproducere umană asistată medical cu terț donator este asigurată de Agenția Națională de Transplant.

Art. 3.
În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) reproducere umană asistată medical cu terț donator - ansamblul de proceduri și tehnici în cadrul cărora materialul reproducător provine de la un terț donator definit în conformitate cu prezenta lege;
b) dreptul la reproducere - dreptul părinților de a decide liber și responsabil numărul, frecvența și momentul în care doresc să aibă copii, precum și dreptul de a avea acces la informații, educație și mijloace pentru a lua o asemenea decizie;
c) sănătatea reproducerii umane - starea de bunăstare fizică, mintală și socială, completă , care nu poate fi definită doar prin absența bolii sau infirmității și care este legată de tot ceea ce privește sistemul reproductiv, funcțiile sau procesele îndeplinite de acesta;
d) terț donator - persoana majoră în viață, având capacitate deplină de exercițiu, de la care se prelevează voluntar material reproducător pentru utilizare terapeutică, în urma consimțământului informat, scris, liber, prealabil și expres al acesteia, obținut în condițiile legii.
e) informare - furnizarea de date esențiale, într-o modalitate pe care pacientul să o înțeleagă și la care să poată face referire; scopul informării este de a asigura că decizia pacientului este voluntară și informată și de a obține permisiunea legală pentru anumite proceduri medicale sub forma unui consimțământ informat scris ;
f) consiliere - discuția aprofundată despre sentimentele și grijile pacientului aflat într-o situație de criză, incluzând explorarea sentimentelor lui, clarificarea valorilor, ajutor în luarea deciziei, alegerea unei proceduri medicale, pregătirea pentru procedură prin reducerea nivelului de anxietate; consilierea nu trebuie să creeze o barieră pentru serviciul medical, ci trebuie să fie voluntară;
g) infertilitate - reducerea în mod involuntar și semnificativ a capacității reproductive naturale a părinților, aflați la vârsta biologică de a procrea;
h) inseminare artificială de la terț donator - tehnică de reproducere umană asistată medical utilizată în unele cazuri de sterilitate a părinților, în care lichidul seminal provine de la un terț donator;
i) fertilizarea in vitro de la terț donator - tehnica reproducerii asistată medical prin fecundarea unui gamet feminin (ovul) și a unui gamet masculin (spermatozoid) provenit de la un donator terț, care se realizează în laborator, embrionul rezultat fiind transferat în uter în scopul implantării și dezvoltării sale ulterioare în făt;
CAP. 2
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator

Art. 4.
Activitatea de reproducere umană asistată medical cu terț donator se realizează de către personal de specialitate, în unități sanitare publice sau private autorizate de Ministerul Sănătății și acreditate, la propunerea Agenției Naționale de Transplant, în condițiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.
În domeniul reproducerii umane asistată medical, asistența medicală răspunde cererii parentale a unor părinți de a remedia infertilitatea cu caracter patologic, care a fost diagnosticată, sau de a evita transmiterea unei maladii de o anumită gravitate la copil .

Art. 6.
(1) Pot recurge la reproducerea umană asistată medical cu terț donator părinții, așa cum sunt definiți în art. 441 alin. (3) din Legea 287/2009 republicată.
(2) Pot recurge la reproducerea umană asistată medical cu terț donator, părinții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) să fie vii, inseminarea artificială a femeii, cu sperma unui terț donator decedat, fiind interzisă;
b) să indeplinească criteriile medicale privind starea de sănătate fizică și mintală, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

Art. 7.
(1) Accesul la reproducerea umană asistată medical cu terț donator este permis părinților care suferă de sterilitate care nu poate fi tratată prin nici o metodă terapeutică clasică sau intervenție chirurgicală, în special în următoarele cazuri:
a) incompatibilități imunologice;
b) existența unor imposibilități de contact între cele două celule germinative;
c) sterilitate din cauze necunoscute.
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) medicul poate să intervină numai cu acordul prealabil atât al terțului donator, cât și al părinților, avându-se în vedere protejarea copilului care va rezulta din aplicarea acestei proceduri.

Art. 8.
(1) Părinții care doresc să recurgă la reproducerea umană asistată medical cu terț donator trebuie să se adreseze unei unități sanitare, din cele prevăzute la art. 4, cu o cerere în acest sens.


(2) Înainte de a se recurge la reproducerea umană asistată medical cu terț donator, reprezentanții unității medicale care va efectua operațiunile tehnico-medicale, trebuie să îi informeze pe părinți asupra posibilităților de reușită sau eșec, asupra riscurilor la care sunt supuși mama și copilul, să verifice motivația acestora și să-i informeze asupra posibilităților existente în materie de adopție prevăzute de lege.
(3) Părinții vor primi un dosar ghid, care va cuprinde descrierea tehnicilor medicale ce urmează a se efectua, precum și o informare legislativă referitoare la reproducerea umană asistată medical cu terț donator.
(4) Răspunsul la cererea părinților este formulat în termen de 30 zile de la data solicitării.

Art. 9.
Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terț donator sunt cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare cu terț donator in vitro și de inseminare artificială cu terț donator.

Art. 10.
(1) Criteriile medicale de selecție a terțului donator privind calitatea și cantitatea de spermatozoizi, starea de sănătate fizică și mintală a donatorului care poate influența bagajul genetic al copilului, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
(2) Actul donării este gratuit, iar identitatea terțului donator este confidențială.
(3) Terțul donator trebuie să-și dea consimțământul, care trebuie să fie clar și précis, scris, liber, prealabil și expres, prin completarea unui formular al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 11.
(1) Reproducerea umană asistată medical cu terț donator se face în mod obligatoriu cu consimțământul scris, liber, prealabil și expres al părinților exprimat în condiții care să asigure deplina confidențialitate, în fața unui notar public care să le explice, în mod expres, consecințele actului lor cu privire la filiație.
(2) Consimțământul rămâne fără efect în caz de deces, al formulării unei cereri de divorț sau al separației în fapt, survenite înaintea actelor de reproducere umană asistată medical cu terț donator.
(3) Consimțământul poate fi revocat oricând, în scris, de către oricare dintre părinți, inclusiv în fața medicului chemat să asigure asistența pentru reproducerea cu terț donator.

Art. 12
Transmiterea informațiilor privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator se face în condițiile art. 445 din Legea 287/2009 republicată.CAP. 3
Dispoziții finale


Art. 14.
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, după caz, conform dispozițiilor legale în vigoare.


Art. 15.
În termen de 90 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății va emite norme metodologice de aplicare a dispozițiilor acesteia.

Art. 16.
La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare.