Ultimele discutii din forum
 1. #1
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390

  Drepturile copilului cu autism

  Legea nr 151 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate

  CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

  Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea și ameliorarea calității vieții și funcționării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.
  Art. 2. - In sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere a părinților și a familiei.
  Art. 3. - (1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, precum și alți furnizori de servicii medicale din unități sanitare publice sau private este formată din: medici specialiști în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuți, educatori și asistenți sociali.
  (2) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialiști în psihiatrie pediatrică și/sau psihologi clinicieni și/sau psihoterapeuți, în unitățile sanitare publice ori private.

  CAPITOLUL II
  Depistarea activă precoce, drepturile și accesul pacienților cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale
  Art. 4. - (1) Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2.
  Art. 5. - (1) Depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, oferite de profesioniști cu competență stabilită de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România, sunt prevăzute în programul național de sănătate mintală.
  (2) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România stabilesc, de comun acord, practicile și procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale din cadrul programului național de sănătate mintală.
  (3) Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România elaborează standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale în tratamentul tulburărilor din spectrul autist și al tulburărilor mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  Art. 6. - Ministerul Sănătății, în parteneriat cu instituțiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătății mintale, elaborează protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate.

  CAPITOLUL III
  Stabilirea competenței și organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate
  Art. 7. - Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialiști în psihiatrie pediatrică și psihologi clinicieni, cu competență stabilită de Colegiul Psihologilor din România.
  Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate cuprind:
  a) standarde de formare continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru profesioniștii atestați în psihoterapie cognitiv-comportamentală;
  b) standarde de formare în intervenții specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru echipa multidisciplinară specializată prevăzută la art. 3.
  Art. 9. - In termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România și a Colegiului Psihologilor din România, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
  Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 2. #2
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Servicii specializate de depistare șiintervenție precoce

  Art. 19 (1)Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 1-3ani, în
  conformitate custandardele stabilite prin prezentul ordin.
  2) Depistareaactivă precoce se realizează pe baza instrumentelor validate stiintific dediagnostic
  precoce de cătremedicul de familie, dupa caz, medicului pediatru la care este înregistratcopilul.
  (3) Medicul defamilie și dupa caz, medicul pediatru trimite pentru evaluare la mediculspecialist și
  monitorizeazăcazurile diagnosticate cu TSA.
  (4) Mediculspecialist monitorizează periodic cazurile referite de către medicul defamilie, dupa
  caz, medicpediatru.
  8(5) Psihologulclinician face evaluări psihologice repetate și monitorizează progresele
  comportamentaleobținute în urma terapiei.

  Art. 20 (1) Încadrul serviciilor specializate pentru tulburările din spectrul autist suntincluse
  următoarele:
  a) Depistareaactivă precoce - se realizează pe baza unui chestionar tip screening alcătuit
  dintr-un set deîntrebări formulat de Comisia de psihiatrie a Ministerului Sănătății, conformanexei
  care face parteintegrantă din prezentele norme și care va fi utilizat la evaluările periodiceale
  copilului de 12,18, 24 și 36 de luni de către medicul de familie și dupa caz, mediculuipediatru la
  care esteînregistrat copilul.
  b) Diagnosticmedical psihiatric
  Pentru formulareadiagnosticului sunt necesare:
  • Evaluare clinicăpsihiatrică;
  • Evaluare clinicăpsihologică,
  • Exameneparaclinice (EEG, eventual CT, RMN sau alte investigații recomandate de
  medicul specialist,necesare fiecărui caz);
  • Consultațiiinterdisciplinare (examen neurologic, ORL, genetic, și altele asemenea)
  dacă sunt necesareși sunt recomandate de medicul specialist
  • Alte evaluărinecesare instrumentării diagnosticului, recomandate de medicul
  specialist;
  (2) Integrareainformațiilor obținute în urma evaluării efectuate prin metodele prevăzute alin(1),
  precum șiformularea diagnosticului sunt responsabilitatea medicului specialist.

  Art. 21 (1)Accesulla intervențiile specializate precoce se realizează în urma recomandării
  mediculuispecialist care a formulat diagnosticul din categoriile descrise in art. (1)
  (2) Intervențiilespecializate precoce se realizează intensiv în cadrul serviciilor specializateși/sau la
  domiciliulcopilului.
  (3) Planul deintervenție include: intervenția psihofarmacologică, psihoterapică,psihoeducațională,
  consilierea familieiprecum și alte metode terapeutice adecvate copilului respectiv și este stabilitde
  medicul specialistîn colaborare cu echipa multidisciplinară. 3. #3
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Art. 22 Intervențiile specializate sunt:
  a) Intervențiilecomportamentale – aplicarea principiilor învățării și dezvoltării de deprinderi
  cum sunt: ABA,TEACCH, PECS - tehnici cu eficacitate în TSA dovedite științific.
  b) Intervențiile dedezvoltare a competențelor sociale și emoționale
  c) Intervenții dedezvoltare senzorială și motorie
  d) Dezvoltarea decompetențe ale părinților și familiei pentru spijinul copilului în dezvoltarea
  de deprinderi

  Art. 23 (1)Intervențiile sunt furnizate de către profesioniști care fac dovada formării șiacreditării
  în aplicarea lor,aceștia fiind:
  a) Psiholog clinicianspecializat in tehnici specifice copiilor cu TSA
  b) Psihoterapeutcognitiv-comportamental, specializat in tehnici specifice copiilor cu TSA
  c) Consilierpsihologic specializat in tehnici specifice copiilor cu TSA
  9d) Logopedspecializat in tehnici specifice copiilor cu TSA
  e) Psihopedagogspecializat in tehnici specifice copiilor cu TSA
  f) Kinetoterapeut
  g) Educator(terapie educationala si de joc) specializat in tehnici specifice copiilor cuTSA
  h) Terapeut specializatin terapie ocupationala specifica copiilor cu TSA
  (2)Persoaneleprevăzute la alin (1) sunt responsabile să evalueze sistematic funcționareacognitivă,
  socială șiemoțională înainte și după intervenție și să redacteze un raport de progrescare va fi
  discutat cupărinții copilului si în care se va preciza numarul si tipul interventiilor.
  (3)Intervențiilespecializate pot fi realizate atât individual cât și în grup în funcție denevoile
  copilului, iarrecomandarea pentru aceasta este realizată de către psihologul clinician sau
  psihoterapeut șiavizate de medicul specialist.

  Art. 24 Intervențiaspecializată se oferă pe baza unui plan individualizat, bazat pe :
  a) o formăstructurată, organizată, predictibilă și regulată și cu obiective specifice de
  intervenție
  b) un managementconsistent
  c) centrarea pecompetențele sociale, limbaj, atenție și complianță
  d) un cadru care săsusțină maximal învățarea, prin aplicarea metodelor de modelare, întărire,
  generalizare.
  Art. 25 Numărul decopii cu care un specialist poate lucra este de 2-4 copii pe zi.
  Art. 26 Obiectiveleplanului individualizat prevăzut la art. 24 trebuie să urmărească:
  a) Dezvoltareadeprinderilor de atenție, imitare și joc
  b) Dezvoltareadeprinderilor funcționale de comunicare. Acestea includ limbajul și alterntive
  de comunicare cumar fi sistemul de imagini, gesturi și semne
  c) Învățareadeprinderilor sociale într-un mediu adecvat
  d) Învățareadeprinderilor de viața zilnice ca, toaleta, spălarea, mâncatul, etc.
  e) Managementuldificultăților senzoriale
  f) Generalizareastrategiilor de învățare la situații noi și cu persoane noi
  g) Managementulcomportamentelor indezirabile
  h) Recunoașterea șiexprimarea emoțiilor

  Art. 27 Intervențiaspecializată se realizează:
  a) Cu o analizăfuncțională comportamentală ce include comportamentele și competențele ce
  urmează să fieînvățate
  b) În colaborare cufamilia și prin implicarea directă a familiei. Prin sprijin și informațiifamilia
  va participa ladezvoltarea competențelor sociale ale copilului și la managementul
  comportamentelorrepetitive și dificile.
  c) De către oechipă multidisciplinară.
  d) Serviciultrebuie integrat cu următoarea etapă, un alt program terapeutic sau tranzițiala
  școală
  e) Evaluarea funcționăriicognitive, sociale și emoționale înainte, în timpul și după intervenție
  este obligatorie.
  10f) Evaluareasistematică se realizează la interval de 6 luni și cuprinde atât rezultatele la
  evaluărileindividuale (medic psihiatru, psiholog clinician, logoped, psihoterapeut), câtși
  sumarul evaluăriiechipei multidisciplinare. Scopul acestei evaluări este de a măsura
  eficacitateaintervenției și de a evalua progresul copilului și necesitatea unei schimbăriîn
  programulterapeutic.
  g) Evaluarea trebuiesă fie adaptată contextului și culturii copilului și familiei.

  Art. 28 (1)Intervenția specializată poate fi oferită în următoarele contexte:
  a) Într-un centrusau unitate specializată
  b) În mediuleducațional al copilului cum ar fi grădiniță, creșă, centru de zi sau altserviciu
  comunitar
  c) La domiciliucopilului în mediul natural al copilului; sunt recomandate aceste intervențiiși
  în zonele ruraleprin utilizarea persoanelor instruite si atestate, cu supervizare de
  specialitate.
  (2)Instruireafamiliei si apartinatorilor, dupa caz, este obligatorie ca parte din serviciuspecializat
  pentru a susținedezvoltarea copilului.
  Art. 29 Criterii deeligibilitate pentru accesul la serviciile de intervenție specializată precocesunt:
  a) Diagnosticulformulat de către medicul specialist.
  b) Categoriile dediagnostic acceptate sunt cele prevăzute în art. 1
  c) Vârsta până lacare se oferă serviciul de intervenție specializată precoce este de 6 ani
  d) Centrelespecializate vor furniza servicii cu durata cuprinsă între 4 și 20 ore pesăptămână în
  funcție de nevoilecazului stabilite de echipa de intervenție.
  Art. 30 (1)Intervențiile psihoterapeutice și educaționale vor fi elaborate și monitorizatede către
  psihoterapeuți șipsihologul clinician; celelalte intervenții (kinetoterapie, logopedie) vor fi
  monitorizate decătre persoanele calificate (kinetoterapeut, logoped).
  (2) Monitorizarease realizează prin evaluarea planului de intervenție, a progreselor săptămânale
  și lunare realizatepe domeniile stabilite de specialiști.
  (3) Raportul deprogres se discută cu părinții copilului.


 4. #4
  Moderator Floricica Avansata Krisstina's Avatar
  Membru inregistrat la
  17.01.2010
  Postari in forum
  1.390
  Finanțarea serviciilorspecializate de depistare și intervenție precoce

  Art. 31 (1)Depistarea activă precoce se efectuează la întreaga populație pediatrică, cuvârsta
  cuprinsă între 1-3ani și se realizează pe baza unui chestionar tip screening, care va fi aplicatla
  evaluărileperiodice efectuate la 12, 18, 24, 36 de luni de către medicul de familie, dupacaz, medic
  pediatru la careeste înregistrat copilul.
  (2) Evaluărileobligatorii în vederea depistării active precoce vor fi în număr de 4 și se vorefectua:
  a) la vârsta de 12luni,
  b) la vârsta de 18luni,
  c) la vârsta de 24luni,
  d) și respectiv lavârsta de 36 luni.
  (3) În urmaevaluărilor prevăzute la alin (2), cazurile suspectate vor fi trimise mediculuispecialist.
  11(4) Evaluărileprevăzute la alin (2) vor fi punctate și finanțate de către casele de județenede
  asigurări desănătate, a municipiului București, OPSNAJ si MTCT, conform contractuluiexistent
  între medicul defamilie sau dupa caz, medic pediatru și acestea.

  Art. 32(1)Diagnosticul medical (psihiatric) va fi formulat în urma tuturor evaluărilorși
  procedurilornecesare, prevăzute în articolul 20.
  (2) Cheltuielileaferente evaluărilor prevăzute la alin (1) vor fi suportate de casele județenede
  asigurări desănătate și a municipiului București, la fel ca pentru oricare tulburare desănătate
  mintală.

  Art. 33Recomandarea planului terapeutic și monitorizarea tratamentului și evoluțieivor fi efectuate
  de mediculspecialist. Costurile evaluărilor medicale sunt acoperite de Casa de Asigurăride
  Sănătate inconformitate cu legislația în vigoare.

  Art. 34 (1)Planulde psihoterapie va fi elaborat și supervizat de psihoterapeutul atestat întehnici
  cognitiv-comportamentalespecifice TSA.
  (2)Psihoterapeutulprevăzut la alin (1) împreună cu ceilalți profesioniști ai echipeimultidisciplinare
  vor asiguratrainingul/instruirea părinților.

  Art. 35 (1) Tratamentulmedicamentos este recomandat și monitorizat de medicul specialist.
  (2) Costuriletratamentului sunt suportate casa de asigurări de sănătate de care aparținepersoana în
  cauză, conformlegislației în vigoare

  Dispoziții finale

  Art. 36 Toatepersoanele diagnosticate precoce cu tulburări din spectrul autist și cutulburări de
  sănătate mintalăasociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate,educație și
  sociale, inconditiile prevazute de legislatia in vigoare.

  Art. 37 MinisterulSănătății, prin CNSMLA impreuna cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  stabilesc, de comunacord, practicile și procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind
  depistarea activăprecoce și serviciile specializate.

  Art. 38 MinisterulSănătății, prin CNSMLA în parteneriat cu instituțiile Ministerului Educației,
  Cercetării,Tineretului și Sportului și ale Ministerului Muncii, Familiei și ProtecțieiSociale
  elaboreazăprotocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de serviciispecializate
  integrate desănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrulautist și cu
  tulburări mintaleasociate.

  Art. 39 Membriiechipei multidiscplinare prevăzuți la art. 5, familia și profesorii vorcontribui la
  adaptarea copiluluila grădiniță, școală,sau alt mediu cu impact asupra dezvoltării pentrupersoanele
  cu tulburări dinspectrul autist și cu tulburări mintale asociate.


load
Sunt de acord

Acest site foloseste cookies, pentru a-ti oferi o experienta cat mai placuta pe site. Daca ai nevoie de multe detalii despre cum functioneaza acestea, citeste Politicii de Cookie | Setari